ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2555 โรงเรียนดอนบอสโก (DON BOSCO SCHOOL) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก (DON BOSCO TECHNOLOGICAL COLLEGE)

รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา 2559

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปวช. วันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 2559 | ปวส. วันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 2559

*หมายเหตุ นักเรียนประจำปวช.1 เข้าหอพักวันที่ 15 พ.ค. 59 / ปวช.2-3 เข้าหอพักวันที่ 14 พ.ค. 59  ก่อน 17.00 น.

รับสมัคร ปวส. ช่วงสุดท้าย !!! วันที่ 16-21 พ.ค. 2559

 

รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเช้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. ช่างกลโรงงาน
   2. ช่างไฟฟ้ากำลัง
   3. ช่างยนต์
   4. ช่างพิมพ์
      4.1 นักเรียนทั่วไป รับเฉพาะเพศชาย
      4.2 นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินรับทั้งชายและหญิง

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. เทคนิคอุตสาหกรรม
   2. ไฟฟ้ากำลัง
   3. เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
   4. การพิมพ์
      - รับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน
      - นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

* รับเพศชายและหญิงทุกสาขาวิชา

*** ปวส. รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 21 พ.ค. 59 ***


       โปสเตอร์รับสมัคร                                                                รายละเอียดการรับสมัคร / รายละเอียดการรับโควตา ปวช.
                                 อบรมบุคลากร